Säännöt

UUDENMAAN ELOKUVAKESKUS RY:N SÄÄNNÖT

Hyväksytty perustamiskokouksessa 29.3.2016

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA

Yhdistyksen nimi on Uudenmaan elokuvakeskus ry., ruotsiksi Nylands Filmcentrum rf. ja englanniksi Uusimaa Film Centre. Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Helsinki. Toimialana elokuva- ja audiovisuaalinen taide ja kulttuuri.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elokuvakulttuuria Uudellamaalla ja Suomessa.

Yhdistyksen toiminta pyrkii edistämään elokuvan asemaa elinvoimaisena, taiteellisesti korkeatasoisena ja moniarvoisena taiteena, lisäämään elokuva- ja audiovisuaalisen taiteen monipuolisuutta sekä laajentamaan sen yleisöpohjaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. Järjestää säännöllisesti elokuvien ja audiovisuaalisten teosten näytöksiä.

2. Kehittää ja koordinoi elokuva-alan ja muiden audiovisuaalisen alan toimijoiden

yhteistyötä Uudellamaalla.

3. Toimii yhteistyössä muiden Suomen alueellisten elokuvakeskusten kanssa.

4. Osallistuu elokuva-alan kehittämiseen yhteistyössä jäsenjärjestöjensä ja

audiovisuaalisen alan muiden organisaatioiden kanssa.

5. Järjestää opastus- ja opetustoimintaa, koululaisnäytöksiä ja muuta yleisötyötä.

6. Toimii yhteistyöelimenä alan seminaarien, tapahtumien, festivaalien tai muiden

tilaisuuksien järjestämisessä.

7. Antaa elokuvapoliittisia lausuntoja ja esityksiä.

8. Levittää elokuvia ja muuta audiovisuaalista sisältöä.

9. Tukee jäsenyhdistyksiään niiden toiminnassa elokuvakulttuurin edistämiseksi.

10. Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia, ja se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa esitys-, julkaisu-, myynti- ja levitystoimintaa sekä voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat hakea yksityiset henkilöt sekä rekisteröidyt audiovisuaalisen alan yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Tukijäseneksi eli kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeustoimikelpoinen yhteisö samoin ehdoin kuin varsinaiseksi jäseneksi. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä.

4 § LIITTYMISMAKSU JA JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykseen liittyessään liittymismaksun, jonka euromäärän yhdistyksen syyskokous määrää erikseen varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten osalta.

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään vuotuiset jäsenmaksut, joiden euromääristä sekä maksuajankohdista kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä ajankohtana: kevätkokouksen toukokuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai

yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen henkilöjäsenillä on kokouksissa kullakin yksi ääni. Samoin yhdistyksen jäseninä olevilla säätiöillä ja muilla oikeustoimikelpoisilla yhteisöillä on yksi ääni. Yhdistysjäsenillä on kullakin kolme ääntä. Yhdistysjäsenet ovat oikeutettuja lähettämään kokouksiin kolme äänivaltaista edustajaa, joilla kullakin on yksi ääni tai valtuuttamaan valtakirjalla sopivan henkilön käyttämään äänivaltaa. Kannattajajäsenillä ei ole kokouksissa äänioikeutta.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä:

1. Se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä,

2. Äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa

kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kullekin jäsenelle sähköpostitse tai kirjeitse viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla sähköpostiosoitteella tai postiosoitteella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi

ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten sekä kannattajajäsenten osalta

6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

7. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan palkkion suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen puheenjohtajan tilalle seuraavaksi kalenterivuodeksi

9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi

10. Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. Kokouksen päättäminen

7 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä heille kullekin valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet hallituksen jäsenistä. Eroamisjärjestyksen määrää ensimmäisellä kerralla arpa.

Mitä edellä on sanottu varsinaisista jäsenistä, koskee myös hallituksen henkilökohtaisia varajäseniä. Hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa kokouksessa läsnä, hänen henkilökohtaisella varajäsenellään ei ole kokouksessa äänioikeutta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä tai heidän

henkilökohtaisista varajäsenistään, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa. Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.

Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana.

8 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa

valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella

laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit

valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset

ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja palkkaeduistaan

päättää 7 §:ssä mainittujen toimikuntien ja työryhmien asettamisesta, niiden jäsenten valitsemisesta ja toimintaohjeiden antamisesta

päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoa hanketyöryhmiä sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja

suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyskokouksen hallitukselle osoittamat tehtävät.

9 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai toiminnanjohtaja yksin tai hallituksen määräämä henkilö yksin.

10 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava

tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN ja VAROJEN KÄYTTÖ

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi viimeinen yhdistyskokous määrää varojen käytöstä, jotka tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

13 § MUUTA

Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.